20141203-5 từ vựng về dầm

Date: 03/12/2014
14. voided beam → Dầm có khoét lỗ; 15.t-beam, t-girder → Dầm chữ T ; 16. pretensioned beam → Dầm dự ứng lực kéo trước; 17. posttensioned beam → Dầm dự ứng lực kéo sau ;18. supporting beam → Dầm đỡ bản

14(Construction dictionary)
voided beam  Dầm có khoét lỗ 

15(Construction dictionary)
t-beam, t-girder  Dầm chữ T
16(Construction dictionary)
pretensioned beam  Dầm dự ứng lực kéo trước 

17(Construction dictionary)
posttensioned beam  Dầm dự ứng lực kéo sau 

18(Construction dictionary)
supporting beam  Dầm đỡ bản
 
========================================
nguồn: http://codict.org/lookup-beam-en-vi-all.html
 
:
More
Về đầu trang