20130902- 5 TỪ VỰNG VỀ DẦM

Date: 01/09/2013
www.kythuatdothi.com 1- beam reinforced in tension only → Dầm chỉ có cốt thép chịu kéo 2- uniformly loaded beam → Dầm chịu tải trọng rải đều 3- beam reinforced in tension and compression → Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén 4- flexural beam → Dầm chịu uốn 5-pure flexion beam → Dầm chịu uốn thuần túy

Hình 1: Sơ đồ tư duy 5 từ vựng về dầm

Hình 2: Sơ đồ tư duy 2 từ vựng về dầm

1- beam reinforced in tension only  Dầm chỉ có cốt thép chịu kéo 

2- uniformly loaded beam  Dầm chịu tải trọng rải đều 

 
Hình 3: Sơ đồ tư duy 3 từ vựng về dầm

3- beam reinforced in tension and compression  Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén 

4- flexural beam  Dầm chịu uốn 

5-pure flexion beam  Dầm chịu uốn thuần túy

===============

http://codict.org/lookup-beam-en-vi-all.html

:
More
Về đầu trang