20130901- 5 TỪ VỰNG VỀ DẦM

Date: 01/09/2013
www.kythuatdothi.com 1- composite beam bridge → Cầu dầm liên hợp 2-depth of beam → Chiều cao dầm 3-girder, beam → Dầm 4-reinforced concrete beam → Dầm bê tông cốt thép 5- edge beam,exterior girder → Dầm biên, dầm ngoài cùng

Hình 1: Sơ đồ tư duy 5 từ vựng về dầm

1- composite beam bridge           Cầu dầm liên hợp

2-depth of beam                        Chiều cao dầm 
3-girder, beam                           Dầm 
4-reinforced concrete beam         Dầm bê tông cốt thép 
5- edge beam,exterior girder        Dầm biên, dầm ngoài cùng 
==================
:
More
Về đầu trang