Plaxis-cống hộp lòng rạch-thảo luận-2

Date: 21/06/2015
Plaxis-cống hộp lòng rạch-thảo luận-2

 

Hình 1: Dự báo chuyển vị công trình

Hình 2: Lưới biến dạng công trình

:
More
Về đầu trang