Geopak - Tạo bề mặt tự nhiên

Date: 22/07/2015
Các loại dữ liệu có thể xây dựng bề mặt trong Geopak bao gồm: các đối tượng text, line, polyline từ bản vẽ, từ tệp điểm .txt, từ PointCloud.... Trong bài này giới thiệu cách tạo bề mặt tự nhiên từ các đối tượng text từ bản vẽ.

Bản vẽ cad có cao độ dạng điểm

Lọc lớp layer cao độ hiện trạng

Chọn lớp cao độ hiện trạng, có thể lọc nhiều thuộc tính: cao độ...

Đưa nhóm lọc cao độ hiện trạng lên dữ liệu bề mặt

Bề mặt xây dựng xong với kiểu thể hiện lưới tam giác

Có thể lựa chọn các dạng thể hiện bề mặt thông qua lựa chọn thuộc tính của bề mặt

:
More
Về đầu trang