Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm

Date: 18/12/2017
Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm

Link tải hướng dẫn.

https://drive.google.com/file/d/1RzwwrBISPPTllRwxMSOc3GLPEGbSryN0/vitual_view?usp=sharing.

Biên soạn: Phạm Ngọc Bảy; email: pnbay@utc2.edu.vn; facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

:
More
Về đầu trang