Geo5 3Dtường chắn + BIM Vision

Date: 03/11/2019
Kiểm tra thông tin mô hình tính toán tường chắn đất dùng Geo5 2019 xuất ra dạng IFC đọc bằng BIM Vision. Kiểm tra được thông số các lớp đất như C, phi , gama, kích thước mô hình. Xu hướng sẽ kiểm tra bài tính bằng chuẩn IFC +file thuyết minh

Kiểm tra thông tin mô hình tính toán tường chắn đất dùng Geo5 2019 xuất ra dạng IFC đọc bằng BIM Vision. Kiểm tra được thông số các lớp đất như C, phi , gama, kích thước mô hình. Xu hướng sẽ kiểm tra bài tính bằng chuẩn IFC +file thuyết minh.

Link video:

 

Mô tả hình

Mô tả hình

đăng ký học online liên hệ facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

link tải Geo5:https://www.finesoftware.eu/geotechnical-software/
link tải BIMVISION: https://bimvision.eu/
More
Về đầu trang