BIM 360-Live Revitual_view 3D Cấu tạo dầm T24m

Date: 16/12/2017
BIM 360-Live Revitual_view 3D Cấu tạo dầm T24m dự ứng lực,

Mời xem mô hình 3D Live cấu tạo kết cấu nhịp giản đơn dầm 24m.

 

Xem thông tin phi hình học của dầm

Tách kết cấu dầm T24m.

Hướng nhìn từ đáy dầm.

Bố trí cáp dự ứng lực kéo sau trong dầm

:
More
Về đầu trang