Thông báo lớp thiết kế thoát nước mưa đô thị khai giảng ngày 17-06-2019.

Date: 27/05/2019
Tài liệu học chính là HEC-22, tiêu chuẩn TCVN 7957-2008. QVXDVN 07:2-2016 - Quy chuẩn công trình thoát nước.

Nội dung khóa học bao gồm:
Chương 1 Giới thiệu
Chương 2 Các giai đoạn quy hoạch, thiết kế mạng lưới
Chương 3 Tính toán lưu lượng chảy tràn từ lưu vực
Chương 4 Thiết kế thoát nước mặt đường
Chương 5 Thiết kế thoát nước rãnh dọc, kênh, mương
Chương 6 Công trình trong mạng lưới thoát nước
Chương 7 Thiết kế đường kính cống mạng lưới thoát nước
Chương 8 Tính toán hồ điều tiết
Chương 9 Trạm bơm thoát nước
Chương 10 Kiểm soát chất lượng nước

Tài liệu học chính là HEC-22, tiêu chuẩn TCVN 7957-2008. QVXDVN 07:2-2016 - Quy chuẩn công trình thoát nước.

Khóa học bao gồm lý thuyết và bài tập ví dụ, tính toán từng bước.

Học phí, kỹ sư 2 triệu, sinh viên 1.5 triệu. Bạn nào quan tâm thì inbox nha.
Học online group kín facebook, có lưu lại video, không giới hạn thời gian học.

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

 

lIên hệ thầy Sáu qua facebook: https://www.facebook.com/phampham.sau
 
 
 
More
Về đầu trang