Epanet - Chạy thủy lực 24h, đài nước, bơm, xuất kết quả tính toán

Date: 28/09/2015
Epanet - Video bao gồm các bước từ vẽ mạng lưới, đến khai báo thuộc tính cho nút, ống, phân tích kết quả chạy thủy lực, lựa chọn đường kính ống, chạy bơm, đài nước...xuất kết quả tính toán. Tất cả có trong một video này.

Lý thuyết đưa lưu lượng dọc đường về nút

:
More
Về đầu trang