Video Kiểm toán kết cấu bê tông cốt thép theo 22TCN-272-05

Date: 12/04/2017
Kiểm toán kết cấu bê tông cốt thép theo 22TCN-272-05 dùng phần mềm Structural Bridge Design 2017. Tự dồng xuất báo cáo tính toán, trình bày đẹp

Kết quả kiểm toán mặt cắt hình chữ nhật

:
Về đầu trang