Video thảo luận tính toán kè trên nền đất yếu dùng- Plaxis 3D

Date: 09/04/2017
Video thảo luận tính toán kè trên nền đất yếu dùng- Plaxis 3D. sử dụng kết cấu cọc ván dự ứng lực SW kết hợp hệ cọc ống dự ứng lực .

Mô hình bờ kè cọc ván dựng lực + cọc ống fujw ứng lực trong Plaxis 3D

:
More
Về đầu trang