Plaxis-Tính toán sàn giảm tải theo phương dọc cầu

Date: 17/09/2015
Plaxis-Tính toán sàn giảm tải theo phương dọc cầu, phần tích lựa chọn chiều dài sàn hợp lý

 

Hình 1: Bài toán sàn giảm tải

Hình 2: Mô hình sàn giảm tải 

Hình 3: Khai báo tải trọng xe

Hình 4: Dự báo độ lún của nền đường đầu cầu phía sau sàn giảm tải

 

Hình 5: Áp lực nước lỗ rỗng trong nền

Hình 6: Độ lún của nền sau sàn giảm tải sau 5 năm khai thác

Hình 7: Áp lực nước lỗ rống trong nền

Hình 8: Biểu đồ độ lún theo thời gian

:
More
Về đầu trang