OpenRoad Designer (ORD) - Thiết kế cao độ - đường đồng mức cho đảo tròn.

Date: 19/06/2019
OpenRoad Designer (ORD) - Thiết kế cao độ - đường đồng mức cho đảo tròn.

Với hai công cụ Horizontal và Vertical đủ để chúng ta có thể làm những nút phức tạp, khi cần thiết kế cao độ cho các nút giao phức tạp.

ORD còn thông minh ở chỗ sau khi thiết lập, nếu cao độ tại tim đường thay đổi thì toàn bộ cao độ liên quan đã thiết lập sẽ tự động cập nhật..

Mô tả hình

Mô tả hình

 

https://www.facebook.com/phampham.sau

More
Về đầu trang