Geopak - tổng quan về thoát nước

Date: 08/09/2015
Geopak - với menu drainage người thiết kế có thể thiết kế và tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa, đầy đủ các thành phần của mạng lưới: khả năng nhận nước của giếng thu, tổn thất thủy lực tại các vị trí hố ga, lưu vực thoát nước. Sau đó có thể xuất thông tin này sang SWMM5, để kiểm toán lại với mô hình thủy lực dynamic đối với các đô thị anh hưởng triều cường. Bài viết giới thiệu sơ lược các thanh công cụ của chương trình

:
More
Về đầu trang