Midas GTS NX-Tính toán nền móng trụ cầu 3D

Date: 02/12/2015
Midas GTS NX-Tính toán nền móng trụ cầu 3D

 

Hình 1: Mặt cắt ngang  kết cấu trụ cầu

Hình 2: Khai báo đặc trưng vật liệu cho đất, cọc, trụ

Hình 3: Kết quả phát sinh mô hình 3D trụ cầu bao gồm nền móng phía bên dưới

 

:
More
Về đầu trang