Excel-Mố cầu phần 6 tổ hợp tải trọng mặt cắt A A đáy bệ

Date: 22/01/2015
Excel-Mố cầu phần 6 tổ hợp tải trọng mặt cắt A A đáy bệ; theo trạng thái giới hạn cường độ, trạng thái giới hạn sử dụng.... Ý nghĩa kiểm toán tại mặt cắt A-A dùng để làm gì?

Hình các mặt cắt cần kiểm toán của mố.

Mặt cắt A-A tổ hợp tải trọng ở đáy bệ.

:
More
Về đầu trang