Sử dụng lệnh trực tiếp của Autocad trong .NET

Date: 07/04/2014
Để vẽ nhanh hơn các đối tượng Autocad, Civil 3D, có thể sử dụng cấu trúc lệnh trực tiếp trong C#.

Để làm việc này, sử dụng hàm SendStringToExecute

Thứ tự thực hiện chuỗi lệnh, giống như trình tự thực hiện trong dòng lệnh command của Autocad. Khoảng trắng trong C# tương đương với nhấn Enter của dòng lệnh

Ví dụ trên là vẽ đường tròn, tâm tại điểm (2,2,0) bán kính 4.

:
More
Về đầu trang