LEAP Bridge Enterprise thiết kế cầu nhịp giản đơn

Date: 18/06/2015
Giới thiệu tổng quát về LEAP Bridge Enterprise thiết kế cầu nhịp giản đơn

Hình 1: Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế AASHTO LRFD và đơn vị tính toán SI (Metric)

Hình 2: Lựa chọn mặt cắt ngang cầu: dầm hộp, dầm T, dầm I và do người dùng tự định nghĩa

Hình 3: Khai báo hình dạng trụ cầu: trụ thân cột, thân hẹp, nền móng

Hình 4: Khai váo kích thước mố cầu: mố chữ U bê tông cốt thép

Hình 5: Kết quả khai báo cầu nhìn 3D

Hình 6: Hình chiếu mặt cắt ngang cầu ( để xuất bản vẽ)

Hình 7: Chi tiết trụ cầu

:
More
Về đầu trang