Khai báo mặt cắt ngang cầu-phần 1

Date: 18/06/2015
Khai báo mặt cắt ngang cầu-phần 1, giới thiệu về dầm I, hộp đơn vách đứng

Khai báo mặt cắt ngang cầu, dầm chữ I căng trước

Khai báo mặt cắt ngang cầu: dầm hộp đơn vách đứng đặt cách nhau

Khai báo mặt cắt ngang cầu:dầm hộp đơn vách đứng đặt sát nhau

:
More
Về đầu trang