Thiết lập các thông số đầu vào cho dự án

Date: 22/08/2013
Trước khi thực hiện dự án, cần phải lựa chọn mô hình tính thủy văn và thủy lực phù hợp với yêu cầu của từng dự án. Bài này hướng dẫn các lựa chọn các mô hình tính thủy văn và thủy lực cho dự án.

Lựa chọn mô hình tính thủy lực, thủy văn

Thuộc tính tên của mạng lưới

Thông tin lưu vực mạng lưới

:
More
Về đầu trang